Konsulter inom Företagsekonomi & Management

Historia

KarPau AB´s första verksamhetsår var 2010/2011. Namnet KarPau är en mix av Karlsson & Paulsson.


Efter att i flera år arbetat i olika ledande operativa befattningar inom både stora och små verksamheter beslutade grundarna sig för att arbeta som konsulter inom företagsekonomi och management.


Framtid

Med en kontinuerligt ökande erfarenhet av ledningsarbete från olika verksamheter och branscher är ambitionen att fortsatt arbeta med intressanta företag som har behov av hjälp inom de områden KarPau behärskar.Verksamheten och kompetenser

En ledstjärna i KarPau´s arbete är god kontroll, ökad lönsamhet samt effektivitet i verksamheten.


De konsultativa insatserna bygger på erfarenheter från att själv ha arbetat med och i ägarledda, riskkapitalägda, ömsesidiga samt börsnoterade företag. Inom och utom landet. Stora som små.


Baserat på den kombinerade erfarenheten av att ansvara för verksamheter både ur ett finansiellt perspektiv såsom CFO, Ekonomichef, Investment Manager och Controllerchef samt ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv såsom Affärsområdeschef, VD och styrelseledamot, finns en mycket god förståelse för de utmaningar och behov som verksamheters olika delar och roller står inför.


Hittills har erbjuden kompetens uppskattats av kunder och nätverk. Verksam konsult inom KarPau anlitas löpande som CFO för ledning av stora och små ekonomiavdelningar samt även som styrelse-ledamot i olika verksamheter där god ekonomisk analys och erfarenhet önskas likväl som sunt affärssinne.Konsult & Interim Management

KarPau erbjuder sina tjänster som konsult eller interim manager.


Ibland behövs tillfällig hjälp på heltid eller mer långsiktig hjälp på deltid. Kalla det CFO, rådgivare eller speaking partner. Kärt barn har många namn. Helt klart är dock att det löpande finns eller dyker upp behov hos ledning/ägare där en extra part behövs. Det är då inte alltid ekonomiskt försvarbart att anställa någon på heltid och det kan vara svårt att finna en tillräckligt kompetent resurs som vill vara anställd på deltid.

 

KarPau kan i dessa lägen ikläda sig rollen som tillgänglig resurs, kortsiktigt eller långsiktigt.

 

Områden som kan vara aktuella att ta hjälp med är

  • CFO-kompetens
  • Speaking partner till VD och ledning
  • Stöd i kontakter med bank/investerare
  • Brygga mellan ledning/styrelse och intern/extern ekonomifunktion
  • Ekonomisk och strategisk kompetens i styrelsen
  • Förändringsarbeten och projekt
  • Analys/Prognos
  • Due diligence
  • Affärsplan 
  • Utveckla rapporterings- och uppföljningsstrukturer